Všeobecné obchodní podmínky

pro objednání a nákup skupinových kurzů, individuálního a skupinového poradenství a šamanského léčení.

1.    Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro objednání a nákup skupinových kurzů, individuálního a skupinového poradenstvíšamanského léčení (dále společněoznačovaných jako „služby“) přes webové rozhraní www.samanskykruh.cz

1.2 Objednání a nákup služeb probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb (dále též jen „smlouvy“) uzavírané mezi dodavatelem a objednatelem. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. 3 VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy.

1.3 VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než službu objednáte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním služby. Kontakty naleznete v čl. 2. VOP. Tím, že si u mě službu objednáte e-mailem, telefonicky nebo přes objednávkový formulář kliknutím na tlačítko „Objednat“, mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

1.4 Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
  2. Důležité pojmy (definice)
  3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb
  4. Cena produktů a platba
  5. Dodací podmínky
  6. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb
  7. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  8. Další práva a povinnosti stran
  9. Závěrečná ustanovení

2. Důležité pojmy (definice)

2.1 DODAVATEL

Dodavatel: Petr Němčanský

IČ: 64487768

S místem podnikání: Sídliště Za Stadionem 1157/9, Kyjov 69701, Česká Republika

zapsaným v živnostenském rejstříku

Kontaktní telefon: +420 774 580 865

Adresa pro doručování elektronické pošty: petr@samanskykruh.cz

Kontakty pro online webovou komunikaci budou uvedeny v e-mailu potvrzení objednávky.

2.2 OBJEDNATEL. Objednatelem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.samanskykruh.czuzavře se mnou jako dodavatelem smlouvu o poskytování služeb, a tím si objedná některou ze služeb. Objednatelem může být fyzická osoba, podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) nebo spotřebitel.

2.3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o jakékoliv změně v osobních údajích.

2.4 SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že smlouvu o poskytování služeb uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

2.5 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to smlouva o poskytování služeb, ve které jako objednatel vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než objednatel, který není spotřebitelem. Současně má dodavatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému objednateli a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li objednatelem jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

2.6 SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková smlouva o poskytování služeb, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se dodavatel a objednatel museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb

3.1 Objednatel objednává služby přes webové rozhraní na stránkách www.samanskykruh.cz odesláním vyplněného objednávkového formuláře zakliknutím tlačítka „Objednat“, e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené v sekci 2.1. těchto VOP.

3.2 POPIS SLUŽEB. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených služeb včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co objednateli mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky, například internetové připojení. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru.

3.3 OBJEDNÁNÍ SLUŽEB. Pro objednání služeb přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako objednatel vyplníte vaše jméno, příjmení, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů firmu IČ, DIČ, vyberete službu a zaškrtnete zaškrtávací pole Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Potvrzení o obdržení objednávky a návrh termínů vám zašlu na vámi uvedený e-mail do 24 hodin. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. 2 VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je uzavřena smlouva o poskytován služeb.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a s žádostí o doplnění kontaktních údajů. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

3.4 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

4. Cena služeb a platba

4.1 CENA SLUŽEB. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých služeb. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Cena uvedená u každé ze služeb na webovém rozhraní je proto již konečnou cenou.

4.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u služby v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy o poskytování služeb, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

4.3 Není-li mezi námi výslovně nebo v těchto podmínkách ujednáno jinak, jsem povinen vám službu dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. V případě individuálního poradenství nebo šamanského léčení je kupní cena splatná na základě vystavení faktury nebo příjmového dokladu po dodání objednaných služeb.

4.4 ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol.

Případné další způsoby platby budou uvedeny v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Kupní cena se hradí v korunách českých.

4.5 SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. V případě individuálního poradenství nebo šamanského léčení je kupní cena splatná na základě vystavení faktury. Datum splatnosti je uveden v pokynech k platbě, na faktuře nebo na příjmovém dokladu. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

4.6 ÚROK Z PRODLENÍ. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká dodavateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Dodací podmínky

5.1 ZPŮSOB DODÁNÍ. Způsob dodání služby je určen charakterem služby a vždy v přiměřené míře a v předem dohodnutém rozsahu mezi objednatelem a dodavatelem prostřednictvím telefonické, e-mailové nebo osobní komunikace před dodáním služby. Způsob dodání služby může probíhat buď osobně, přes webové nebo telefonické rozhraní. Na podrobnostech dodání služby se dodavatel s objednatelem vždy před dodáním služby dohodnou a o podmínkách týkajících se technického, programového nebo jiného vybavení, nebo dodržení jiných podmínek bude vždy dodavatel objednatele informovat. Nebude-li objednatel se způsobem dodání služby, kterou dodavatel nabídne, souhlasit, může objednatel před dodáním služby od smlouvy odstoupit bez nutnosti náhrady ceny za službu. Dodání služby objednateli se pak neuskuteční a smlouva o poskytování služeb zaniká.

5.2 DODACÍ LHŮTA. Dodací lhůta se řídí termínem sjednaným před dodáním služby mezi objednatelem a dodavatelem.

5.3 Dohodnou-li se dodavatel a objednatel na opakovaném nebo pravidelném dodávání služby, mohou oběz těchto stran termín následujícího dodání služby v řadě měnit, avšak pouze s minimálním předstihem 48 hodin před sjednaným termínem dodání služby. Nový termín dodání služby si strany smlouvy dohodnou telefonicky, e-mailem nebo osobně.

5.4 ÚHRADA V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI Znemožní-li objednatel dodavateli dodání služby v dohodnutém termínu svou nepřítomností v dohodnutém čase a na dohodnutém místě v případě osobního dodání služby nebo nepřipojením se přes online webové nebo telefonické rozhraní v případě online nebo telefonického způsobu dodání služby prostřednictvím kontaktů dodavatele uvedených v článku 2.1, je objednatel povinen uhradit dodavateli 100% kupní ceny, jakoby dodání služby proběhlo.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Odstoupit od smlouvy může objednatel tehdy, není-li mu dodavatel schopen nabídnout termín dodání služby, na kterém se objednatel s poskytovatelem dohodnou.

6.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit také bez udání důvodu ve lhůtě delší než 24 HODIN PŘED TERMÍNEM PLNĚNÍ SLUŽBY. V takovém případě informuje dodavatele na adresu petr@samanskykruh.cz. V informaci uvede, že odstupuje od smlouvy ve lhůtě delší než 24 hodin před sjednaným termínem dodání služby.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší než 24 hodin před dohodnutým termínem dodání služby, vzniká objednateli povinnost kupní cenu dodavateli uhradit v plné výši, v případě individuálního poradenství nebo šamanského léčení za cenu první hodiny ceny služby.

6.3. Dodavatel může od smlouvy kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se kurz nebo jiná akce nekoná, a to odstoupením zaslaným na adresu objednatele. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty, vrátí pořadatel objednateli uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

6.4. Dodavatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv odstoupit také v případě, že objednatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

6.5. V případě, kdy je objednatel spotřebitelem, platí také ustanovení čl. 6.6. až čl. 6.9. VOP.

6.6 Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady plnění uplatňuje u dodavatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese petr@samanskykruh.cz

6.7 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy petr@samanskykruh.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle dodavatel na elektronickou adresu objednatele.

6.8 Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.9 Nejde-li se o případ uvedený v čl. 6.8 VOP či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy učiní objednatel písemně na adrese petr@samanskykruh.cz Odstoupí-li objednatel od smlouvy podle tohoto ustanovení je objednatel povinen uhradit dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté dodavatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.

7. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

7.1 Máte-li k uzavřené smlouvě o poskytování služeb, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. 2 VOP nebo na elektronické adrese petr@samanskykruh.cz

7.2 Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

8. Další práva a povinnosti stran

8.1 U všech materiálů poskytnutých na kurzech, akcích a u informací uvedených na webu www.samanskykruh.cz patří autorská práva výhradně dodavateli. Tyto materiály nesmí být reprodukovány nebo předávány nikomu bez předešlého písemného souhlasu dodavatele. Toto ujednání platí i po ukončení smlouvy o poskytovat služeb.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Smlouva o poskytování služeb je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností dodavatele a objednatele ze smlouvy vyplývající.

9.2. Jako mému zákazníkovi vám také mohu v souladu se zákonem zasílat emailové novinky, které by vás mohly zajímat, týkající se dalších kurzů a akcí. Prosím, pokud tyto novinky dostávat nechcete, odhlaste se zasláním zprávy „neposílat“ na petr@samanskykruh.cz

9.3 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

9.4 Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro objednatele však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

9.5 Tyto VOP jsou účinné od 1. 8. 2021