Všeobecné obchodní podmínky

Přečtěte si moje OP

Pokud jste naším zákazníkem, přečtěte si prosím před odesláním objednávky tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi zboží (dále jen „kupní smlouva“), nebo smlouvy o poskytnutí skupinových kurzů, individuálního a skupinového poradenství a šamanského léčení (dále společně označovaných jako služby),(dále jen „smlouva o poskytování služeb“), kupní smlouva a smlouva o poskytování služeb dále společně také označované jen „smlouva“ uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem prostřednictvím webových stránek www.samanskykruh.cz dále jen „webového rozhraní“.

1.2 Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. 3 VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy.

1.3 VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než službu objednáte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním služby. Kontakty naleznete v čl. 2. VOP. Tím, že si u mě službu objednáte e-mailem, telefonicky nebo přes objednávkový formulář na němž zakliknete okno vedle textu „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

1.4 Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

2. Důležité pojmy (definice)

3. Objednávka a uzavření smlouvy

4. Cena služeb a zboží a způsoby platby

5. Dodací podmínky

6. Odstoupení od smlouvy

7. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

8. Práva z vadného plnění dodávky zboží

9. Doručování

10. Další práva a povinnosti stran

11. Závěrečná ustanovení 

2. Důležité pojmy (definice)

2.1 DODAVATEL

Dodavatel: Petr Němčanský

IČ: 64487768

S místem podnikání: Sídliště Za Stadionem 1157/9, Kyjov 69701, Česká Republika

zapsaným v živnostenském rejstříku

Kontaktní telefon: +420 608 277 237

Adresa pro doručování elektronické pošty: petr@samanskykruh.cz

Kontakty pro online webovou komunikaci budou uvedeny v e-mailu potvrzení objednávky.

2.2 OBJEDNATEL služeb nebo KUPUJÍCÍ zboží (dále jen zákazník). Zákazníkem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.samanskykruh.cz uzavře se mnou jako dodavatelem smlouvu o poskytování služeb nebo kupní smlouvu a tím si objedná některou ze služeb nebo zboží. Zákazníkem může být fyzická osoba, podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) nebo spotřebitel.

2.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o jakékoliv změně v osobních údajích.

2.4 SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že smlouvu o poskytování služeb uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

2.5 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to smlouva o poskytování služeb, ve které jako objednatel vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než objednatel, který není spotřebitelem. Současně má dodavatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému objednateli a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li objednatelem jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

2.6 SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková smlouva o poskytování služeb nebo kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se dodavatel a zákazník museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

3. Objednávka a uzavření smlouvy.

3.1 Zákazník objednává služby nebo zboží přes webové rozhraní na stránkách www.samanskykruh.cz odesláním vyplněného objednávkového formuláře, e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené v sekci 2.1. těchto VOP.

3.2 POPIS SLUŽEB a ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených služeb a zboží včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co zákazníkovi mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky, například internetové připojení. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru.

3.3 REZERVACE A OBJEDNÁNÍ SLUŽEB nebo OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ.

3.3.1. Pro rezervaci služby pro jednotlivce použijte Rezervační formulář, pro přihlášení se na do skupinové služby použijte Přihlášku (dále jen formulář), ve formuláři vyplňte své celé jméno, email, telefonní číslo, vyberete službu a zaškrtnete zaškrtávací pole Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami.

Před odesláním formuláře vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Rezervaci služby pro jednotlivce odešlete kliknutím na tlačítko „Rezervujte si termín“, Přihlášku do skupinové služby odešlete kliknutím na tlačítko „Odešlete přihlášku.“

Potvrzení o obdržení rezervace nebo přihlášky (dále jen objednávky) vám zašlu na vámi uvedený e-mail do 24 hodin. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. 2 VOP) objednávku zrušit. Po doručení potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce budete vyzváni k platbě služby, viz. bod 4.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a s žádostí o doplnění kontaktních údajů. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

3.3.2

Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží Objednávkový formulář, kde jako zákazník vyplníte své jméno, příjmení, adresu, email, u podnikatelů firmu IČ, DIČ, vyberete zboží a zaškrtnete zaškrtávací pole Souhlasím s obchodními podmínkami a Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednávám s povinností platby“.

Potvrzení o obdržení objednávky zboží obdržíte automaticky neprodleně po obdržení objednávky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je uzavřena smlouva.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a s žádostí o doplnění kontaktních údajů. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

3.4 Při zadávání objednávky zboží si objednatel vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení.

3.5 Smlouva o poskytování služeb je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností dodavatele a zákazníka ze smlouvy vyplývající.

3.6 Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

4. Cena služeb a zboží a způsoby platby

4.1 CENA SLUŽEB a ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých služeb a zboží. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí.

4.2 U služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Cena uvedená u každé ze služeb na webovém rozhraní je proto již konečnou cenou.

4.3 U zboží vznikají náklady na dopravu. Na webovém rozhraní jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u služby a zboží v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

4.5 Cenu služeb, zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit následujícími způsoby, pokud jsou tyto možnosti na objednávkovém formuláři uvedeny:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 6339932349/0800 , vedený u České spořitelny
 • prostřednictvím platební brány

4.5.1. Společně s kupní cenou zboží je zákazník povinen uhradit dodavateli náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5.2 V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.3 V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje zákazník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4.6 Dodavatel nepožaduje od zákazníka předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu, pokud tak není uvedeno v popisu služby. Zálohou se v takovém případě myslí rezervační poplatek ve výši stanové v popisu poskytované služby. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.7 Pokud na objednávkovém formuláři pro objednání služeb není výslovně uvedeno, jakou formou má zákazník kupní cenu dodavateli uhradit, může tak zákazník učinit:

 • bezhotovostním převodem na účet dodavatele č. 6339932349/0800 vedený u České spořitelny do data uvedeného v e-mailové odpovědi na objednávku zákazníka
 • hotově bezprostředně po poskytnutí objednané služby

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

4.8 ÚROK Z PRODLENÍ. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká dodavateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Dodací podmínky

5.1 ZPŮSOB DODÁNÍ SLUŽBY. Způsob dodání služby je určen charakterem služby a vždy v přiměřené míře a v předem dohodnutém rozsahu mezi zákazníkem a dodavatelem prostřednictvím objednávkového formuláře, telefonické, e-mailové nebo osobní komunikace před dodáním služby. Způsob dodání služby může probíhat buď osobně, přes webové nebo telefonické rozhraní. Na podrobnostech dodání služby se dodavatel se zákazníkem vždy před dodáním služby dohodnou a o podmínkách týkajících se technického, programového nebo jiného vybavení, nebo dodržení jiných podmínek bude vždy dodavatel zákazníka informovat. Nebude-li zákazník se způsobem dodání služby, kterou dodavatel nabídne, souhlasit, může zákazník před dodáním služby od smlouvy odstoupit bez nutnosti náhrady ceny za službu. Dodání služby zákazníkovi se pak neuskuteční a smlouva o poskytování služeb zaniká.

5.1.1 DODACÍ LHŮTA SLUŽEB. Dodací lhůta služeb se řídí termínem sjednaným před dodáním služby mezi zákazníkem a dodavatelem.

5.1.2 Dohodnou-li se dodavatel a zákazník na opakovaném nebo pravidelném dodávání služby, mohou obě z těchto stran termín následujícího dodání služby v řadě měnit, avšak pouze s minimálním předstihem 48 hodin před sjednaným termínem dodání služby. Nový termín dodání služby si strany smlouvy dohodnou telefonicky, e-mailem nebo osobně.

5.1.3 ÚHRADA V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI. Znemožní-li zákazník dodavateli dodání služby v dohodnutém termínu svou nepřítomností v dohodnutém čase a na dohodnutém místě v případě osobního dodání služby nebo nepřipojením se přes online webové nebo telefonické rozhraní v případě online nebo telefonického způsobu dodání služby prostřednictvím kontaktů dodavatele uvedených v článku 2.1, je zákazník povinen uhradit dodavateli 100% kupní ceny, jakoby dodání služby proběhlo, nedohodne-li si s dodavatelem nový termín dodání služby nejméně 24 hodin před dohodnutým termínem dodání služby.

5.2 ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

5.2.1 Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5.2.2 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce zákazníka a v potvrzení objednávky dodavatelem. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.3 Je-li dodavatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.2.4 Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

5.2.5 Dodavatel vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu zákazníka/Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

5.2.6 Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl zákazník povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

6.1.1 Odstoupit od smlouvy o poskytování služeb může zákazník tehdy, není-li mu dodavatel schopen nabídnout termín dodání služby, na kterém se zákazník s dodavatelem dohodnou. 

6.1.2 Zákazník může od smlouvy o poskytování služeb odstoupit také bez udání důvodu ve lhůtě delší než 24 HODIN PŘED TERMÍNEM PLNĚNÍ SLUŽBY. V takovém případě informuje dodavatele na adresu petr@samanskykruh.cz. V informaci uvede, že odstupuje od smlouvy ve lhůtě delší než 24 hodin před sjednaným termínem dodání služby. 

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě kratší než 24 hodin před dohodnutým termínem dodání služby, vzniká zákazníkovi povinnost kupní cenu dodavateli uhradit v plné výši, v případě individuálního poradenství nebo šamanského léčení za cenu první hodiny ceny služby.

6.1.3. Dodavatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se akce nekoná, a to odstoupením zaslaným na adresu zákazníka. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty, vrátí dodavatel zákazníkovi uhrazenou cenu nebo část ceny, který byla dodavateli uhrazena.

6.1.4. Dodavatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv odstoupit také v případě, že zákazník poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

6.1.5. V případě, kdy je zákazník spotřebitelem, platí také ustanovení čl. 6.1.6. až čl. 6.1.8. VOP.

6.1.6 Zákazník svá práva vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady plnění uplatňuje u dodavatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese petr@samanskykruh.cz

6.1.7 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy petr@samanskykruh.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle dodavatel na elektronickou adresu objednatele.

6.1.8 Zákazník, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.1.9 Nejde-li se o případ uvedený v čl. 6.8 VOP či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je zákazník, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy učiní zákazník písemně na adrese petr@samanskykruh.cz Odstoupí-li zákazník od smlouvy podle tohoto ustanovení je zákazník povinen uhradit dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté dodavatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.2 Odstoupení od kupní smlouvy

6.2.1. Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

6.2.3. Zákazník nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.2.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.2.5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle zákazník na emailovou nebo doručovací adresu dodavatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Dodavatel potvrdí zákazníkovi bezodkladně přijetí formuláře.

6.2.6. Zákazník, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit dodavateli zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dodavateli na adresu uvedenou v čl. 2.1 těchto VOP. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.2.7. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu dodavatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Dodavatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.2.8. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.2.9. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, není dodavatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

6.2.10. Zboží musí vrátit zákazník dodavateli nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

6.2.11. Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo subdodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Dodavatel bezodkladně informuje zákazníka prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným zákazníkem.

6.2.12 Ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace bude zákazník dodavatelem kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 2.1 těchto VOP. Zákazník je povinnen dodavatele kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v objednávce. Na reklamace odeslané z jiné e-mailové adresy nebude brán zřetel.

7. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

7.1 Máte-li k uzavřené smlouvě o poskytování služeb nebo kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. 2 VOP nebo na elektronické adrese petr@samanskykruh.cz

7.2 Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

8. Práva z vadného plnění dodávky zboží

8.1 Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2 Povinnosti z vadného plnění má dodavatel nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Zákazník je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.3 Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li zákazník dodavateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže zákazník vadné zboží užívat.

8.4 Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám zákazník způsobil.

8.5 V případě výskytu vady může zákazník dodavateli předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

8.6 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

8.7 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8.8 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má zákazník nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.9 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má zákazník právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

8.10 Při uplatnění reklamace je zákazník povinen dodavateli sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu dodavatele je možná jen tehdy, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li zákazník si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.11 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.12 Pokud dodavatel prokáže, že zákazník před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není dodavatel povinen nároku zákazníka vyhovět.

8.13 Zákazník nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

8.14 Dodavatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Dodavatel je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.15 Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) dodavateli.

8.16 Dodavatel písemně informuje zákazníka o výsledku reklamace.

8.17 Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

8.18 V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může zákazník u dodavatele uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

8.19. Volbu způsobu reklamace má zákazník.

8.20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.21 Reklamační list si můžete stáhnout zde: stáhnout

9. Doručování

9.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

9.2 Zákazník doručuje dodavateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Dodavatel doručuje zákazníkovi korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

10. Další práva a povinnosti stran

10.1 U všech materiálů poskytnutých na kurzu a uvedených na webu www.samanskykruh.cz patří autorská práva výhradně dodavateli. Tyto materiály nesmí být reprodukovány nebo předávány nikomu bez předešlého písemného souhlasu dodavatele.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Jako mému zákazníkovi vám také mohu v souladu se zákonem zasílat e-mailové novinky, které by vás mohly zajímat, týkající se dalších služeb a zboží. Prosím, pokud tyto novinky dostávat nechcete, odhlaste se kliknutím na odkaz „Odhlásit z odběru novinek“ v dolní části Novinek zaslaných prostřednictvím e-mailové komunikace.

11.2 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

11.3 Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro zákazníka však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

11.4 Tyto VOP jsou účinné od 15.1.2023